website statistics

MT4账户信息监控查看系统公开版

总账户数:8

账号 服务器 观摩密码 本金 余额 净值 持仓数 持仓盈亏 今日盈亏 入金时间 最后开仓时间 EA开启状态 MT4是否连接 历史最大浮亏 总手数 总盈亏
12378617ICMarketsSC-Demo01abc99910000.002227949.932227949.9300.00-18600.002023.05.022024.07.24已开启已连接-26500.0025563.092217949.93
21542991ICMarketsSC-Demo02abc202410000.0068829.2369422.897593.66-135.382023.06.012024.07.23已开启已连接-15235.751199.2058829.23
31120569ICMarketsSC-Demo03abc202310000.0041764.5241764.5200.00-57.002023.09.112024.07.24已开启已连接-3585.00622.9131764.52
12378605ICMarketsSC-Demo01abc202410000.0040961.8940869.065-92.830.002023.05.022024.07.17已开启已连接-6061.45154.0330961.89
31023836ICMarketsSC-Demo03abc12310000.0035402.8135402.8100.00-20.942022.10.132024.07.24已开启已连接-292.507486.0925402.81
759040TickmillEU-Demozxc1233000.0025619.4125615.718-3.7087.022023.06.172024.07.24已开启已连接-6523.761700.9522619.41
819830TickmillEU-Demoabc201233000.0017949.2518099.3133150.06-9.052023.11.212024.07.24已开启已连接-377.2183.0914949.25
477867TickmillEU-Demoabc20243000.007038.446662.3954-376.053.472021.09.012024.07.24已开启已连接-698.4760.464038.44