website statistics

MT4账户信息监控查看系统公开版

总账户数:7

账号 服务器 观摩密码 本金 余额 净值 持仓数 持仓盈亏 今日盈亏 入金时间 最后开仓时间 EA开启状态 MT4是否连接 历史最大浮亏 总手数 总盈亏
477867TickmillEU-Demoabc20243000.007038.446642.8052-395.643.472021.09.012024.07.24已开启已连接-698.4760.444038.44
31023836ICMarketsSC-Demo03abc12310000.0035452.8135452.8100.0029.062022.10.132024.07.24已开启已连接-292.507476.0925452.81
21542991ICMarketsSC-Demo02abc202410000.0068829.2369447.497618.26-135.382023.06.012024.07.23已开启已连接-15235.751199.2058829.23
759040TickmillEU-Demozxc1233000.0025619.4125618.044-1.3787.022023.06.172024.07.24已开启已连接-6523.761700.7322619.41
31120569ICMarketsSC-Demo03abc202310000.0041764.5241764.5200.00-57.002023.09.112024.07.24已开启已连接-3585.00622.9131764.52
44732432ICMarketsSC-Demo04abc202410000.0025746.6625746.6600.0063.002023.10.242024.07.24已开启已连接-4956.90383.7015746.66
819830TickmillEU-Demoabc201233000.0017973.6218100.9133127.2915.322023.11.212024.07.24已开启已连接-377.2183.0814973.62